9 thoughts on “Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.