Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

LỜI HAY Ý ĐẸP

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới, người bạn tốt nhất là người bạn cũ.

9 thoughts on “Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *