GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÁC BỘ LỌC TRONG PHOTOSHOP

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÁC BỘ LỌC TRONG PHOTOSHOP

–    Photoshop gồm có 97 bộ lọc do Adobe thiết kế và tích hợp vào chương trình, ngoài ra còn có vô số bộ lọc do nhiều nguồn khác cung cấp để sử dụng trong photoshop. Số bộ lọc riêng của Adobe Photoshop được xếp vào 13 hạng mục liệt kê trên menu Filter, và sẽ được trình bày chi tiết từng bộ lọc một

ARTISTIC bộ lọc trong photoshop 1
BLUR bộ lọc trong photoshop 2
BRUSH STROKES bộ lọc trong photoshop 3
DISTORT bộ lọc trong photoshop 4
NOISE bộ lọc trong photoshop 5
PIXELATE bộ lọc trong photoshop 6
RENDER bộ lọc trong photoshop 7
SHARPEN bộ lọc trong photoshop 8
SKETCH bộ lọc trong photoshop 9
STYLIZE bộ lọc trong photoshop 10
TEXTURE bộ lọc trong photoshop 11
VIDEO bộ lọc trong photoshop 12
OTHER bộ lọc trong photoshop 13

Xem chi tiết: Khóa học Photoshop

One thought on “GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÁC BỘ LỌC TRONG PHOTOSHOP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *