28 thoughts on “Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *